Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin

Nové pohledy na analytickou chemii

Autoři

  • Pavel Dvořák UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Vlastimil Vyskočil UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0001-9465-3931

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230003

Klíčová slova:

elektrochemie, netradiční filmové elektrody, polarografie, voltametrie, ampérometrie, organická analýza

Abstrakt

A huge diversity of problems currently solved by modern analytical chemistry requires a great variety of approaches, methods, and materials used for finding optimal solutions. Although the advantages and possibilities of current spectrometric and separation methods are fascinating, it can certainly be declared that modern electrochemical and electroanalytical methods may represent a competitive alternative, especially if they use novel electrode materials and progressive approaches. In this review, our contribution in the field of non-traditional film electrodes based on mercury, bismuth, antimony, and carbon conductive layers applied in voltammetric and amperometric analysis of organic compounds is documented. The possibilities and limitations of these novel electrochemical sensors, their advantages and drawbacks, their practical applications, as well as their contribution in the field of modern analytical chemistry are presented.

Full text English translation is available in the on-line version.

chla.jpg

Značná rozmanitost problémů, které v současnosti řeší moderní analytická chemie, vyžaduje velkou škálu přístupů, metod a materiálů používaných k nalezení optimálních řešení. Přestože výhody a možnosti současných spektrometrických a separačních metod jsou fascinující, lze jistě prohlásit, že moderní elektrochemické a elektroanalytické metody mohou představovat konkurenceschopnou alternativu, zejména pokud využívají nové elektrodové materiály a progresivní přístupy. V tomto přehledovém referátu je dokumentován náš příspěvek v oblasti netradičních filmových elektrod na bázi rtuťových, bismutových, antimonových a uhlíkových vodivých vrstev aplikovaných ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin. Jsou uvedeny možnosti a omezení těchto nových elektrochemických senzorů, jejich výhody a nevýhody, jejich praktické aplikace a také jejich přínos v oblasti moderní analytické chemie.

Publikováno

15.01.2023

Jak citovat

Dvořák, P., & Vyskočil, V. (2023). Netradiční filmové elektrody ve voltametrické a ampérometrické analýze organických sloučenin: Nové pohledy na analytickou chemii. Chemické Listy, 117(1), 3–12. https://doi.org/10.54779/chl20230003

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)