Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce

Autoři

  • Veronika Berková Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika
  • Lenka Štěpánková Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika
  • Petr Čičmanec Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika
  • Lucie Frejlichová Mendeleum – ústav genetiky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Lednice na Moravě, Česká republika
  • Miroslav Berka Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230701

Klíčová slova:

antioxidační kapacita, fenolické sloučeniny, flavonoidy, reaktivní formy kyslíku, abiotický stres

Abstrakt

Although multiple methodologies are used to determine antioxidant parameters in plants, most studies use separate extractions for each type of the determination. The aim of this work was to specify detailed methodology able to analyse the total amount of phenolic and flavonoid compounds and total antioxidant capacity from one sample using a microtitration plate format to minimize the sample consumption. In addition to that, the described extraction procedure and the decreased sample consumption enable one to make complementary analyses and a closer characterization of the composition of plant samples. The extract can be used for subsequent targeted analyses, which was demonstrated by the determination of selected flavonoids using GC-MS analysis, which confirmed the results of spectrophotometry. The described combined extraction of plant samples facilitates complex analyses, reduces the amount of starting material and enables the subsequent analysis of biomolecules.

chla.jpg

Přestože existuje řada metodik pro stanovení základních antioxidačních parametrů u rostlin, spousta studií využívá oddělené extrakce pro jednotlivé typy stanovení. Cílem práce bylo blíže specifikovat metodiku, která umožňuje základní analýzu celkového množství fenolických látek, flavonoidů a celkové antioxidační kapacity z jednoho vzorku, přičemž pro minimalizaci spotřeby vzorku využívá destičkový formát. Popsaný extrakční postup a snížení spotřeby vzorku současně umožňuje provedení komplementárních analýz a bližší charakterizaci složení rostlinných vzorků. Výsledky lze využít pro následné cílené analýzy, což bylo demonstrováno na stanovení vybraných flavonoidů analýzou GC-MS, která potvrdila výsledky spektrofotometrického stanovení. Popsané využití kombinované extrakce pro analýzu rostlinných vzorků usnadňuje analýzy, snižuje množství výchozího materiálu a umožňuje následnou analýzu biomolekul např. pomocí hmotnostní spektrometrie.

Stahování

Publikováno

15.11.2023

Jak citovat

Berková, V., Štěpánková, L., Čičmanec, P., Frejlichová, L., & Berka, M. (2023). Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce. Chemické Listy, 117(11), 701–707. https://doi.org/10.54779/chl20230701

Číslo

Sekce

Články