(1)
Buben, I.; Novotna, N.; Svitakova, R.; Melichercikova, V. Monitoring of the Ethylene Oxide Level in Medical Devices. Chem. Listy 1999, 93.