(1)
Barek, J. 100 Let Od Zrodu Polarografie. Chem. Listy 2022, 116, 97-98.