[1]
I. Buben, N. Novotna, R. Svitakova, a V. Melichercikova, „Monitoring of the Ethylene Oxide Level in Medical Devices", Chem. Listy, roč. 93, č. 11, pro. 1999.